ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ. ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΖΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Παραθέτουμε ένα ιστορικό ντοκουμέντο, για να μάθουν οι νέοι (όσα κάποιοι θέλησαν να σβήσουν από τις σελίδες της ιστορίας μας) και για να ξαναθυμηθούν οι παλαιότεροι.
 

Ο τ. Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου τον Δεκέμβριον του 1944, απεκάλεσε το ΚΚΕ “Το Κόμμα του Εγκλήματος και της Προδοσίας”, την δε 24η Αυγούστου 1949, που είχε κριθεί η μητέρα των μαχών ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙΟΥ, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος είπε στο διάγγελμά του μεταξυ άλλων……

…”Ο συρφετός των προδοτών εις Γράμμο – Βίτσι, είναι πλέον, νεκροί, αιχμάλωτοι ή φυγάδες. (ΣΗΜ. Ολα καταγεγραμμένα ιστορικά ντοκουμέντα, ασχέτως αν γιά λόγους εθνικής ενότητας καί λήθης, από την μία πλευρά όμως, έχουν σβηστεί από παντού).

Γι’ αυτό με το “Συμφωνο του Πετριτσίου” αποδεικνύεται ότι η πρόσφατη ιστορία μας, υπέστη νόθευση καί παραχάραξη.

Οπως περιγράφει ο τ.πρωθυπουργος Σοφούλης:

Ο συμμορίτης έδωσε τα πάντα για να επικρατήσει στην πατρίδα μας το σκληρό και απάνθρωπο σταλινικό καθεστώς, με σύνορα της πατρίδας μας προς βορά στον Oλυμπο!!.
Μέχρι και ο Λ. ΚΥΡΚΟΣ , λίγο πριν πεθάνει δήλωσε…

“Ευτυχώς που Χάσαμε, Διαφορετικά θα είχαμε Πρωθυπουργό τον γελοίο Βαφειάδη-Καπετάν Μάρκο”.

 

Ιστορικό Ντοκουμέντο: Το σύμφωνο του Πετριτσίου. Θεσσαλονίκη 12.9.44

ντοκουμεντο
Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος

 

” Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καί το ΚΚ Βουλγαρίας , ύστερα από την διάλυσιν “τής κομμουνιστικής διεθνούς, έχοντας υπ όψιν την ως τώρα πολιτική γραμμή ταύτης καί τίς τελευταίες οδηγίες της καί μέ την επιθυμία νά εργασθούν μέ τον σκοπό γιά την ταχύτερη καί αποτελεσματικότερη δράσι τους μέ τελικό σκοπό την έγκαθίδρυσι στη Βαλκανική “Ενωσι Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών καί νά λύσουν γιά πάντα τίς διαφορές ανάμεσα στους λαούς τής Βαλκανικής, αποφασίζουν μέ τούς αντιπροσώπους τους πού υπογράφουν τό σύμφωνο αύτό:

α) Του συντρόφου Γιάννη-‘Ιωαννίδη εκ μέρους του ΚΚΕ καί

β) του συντρόφου Ντούσαν Δασκάλωφ από μέρους του ΚΚΒ,τά έζής:

1)Τελικός σκοπός καί τών δύο κομμάτων καθορίζεται ή εγκαθίδρυσις είς τήν Βαλκανικήν “‘Ένωσις Σ.Σ.Δημοκρατιών”πού ‘ θά περιλαμβάνη τήν Ελλάδα, τήν Μακεδονία (Όπως την αποκαλούν οι κομμουνιστές) τήν Βουλγαρία καί τήν Σερβία.

2)Το Κ.Κ.Ε καί τδ Κ.Κ.Β είναι ελεύθερα νά κανονίσουν την τακτικήν τής δράσεως τους γιά νά φθάσουν στον τελικό σκοπό ό¬πως αυτά νομίζουν καλύτερα.

3)Γιά τήν ασφάλεια τών συνόρων από βορρά καί τά δύο κόμμα τα θά εργασθούν ωστε τά σύνορα τής Βουλγαρίας καί τής Σερβίας νά πιάνουν τον Δούναβι ποταμό μέ τέλος τά βόρεια του Φιοϋμε στήν Αδριατική.

4) Στή Βουλγαρία θά δοθή διέξοδος εδαφική από τό Αιγαίο.

5) Η Ισταμπούλ και τά στενά τών Δαλδανελίων θά άποτελέσουν ανεζάρτητον καί αυτόνομο Δημοκρατίαν υπό τον έλεγχον τής ΕΣΣΔ Ρωσίας.

Ή Μακεδονία, Ελληνική, Βουλγαρική και Σερβική, δηλαδή ή χώρα πού περιλαμβάνεται μέσα στο ποτάμι Νέστο, το ορός Ροδόπη, το Όρος Ρίλος, το Όρος Όσνίκωφ-Σάρ (Σκάρδος) άπό τάς Άλβανικάς Αλπεις καί τήν Πίνδο, άπό δυσμάς, το Όρος’Όλυμπος καί το Αιγαϊο, άπό Νότο μέ τήν νήσο Θάσο θά αποτελέσουν ανεξάρτητο αυτόνομο Σοβιετική Δημοκρατία μέσα στήν ΕΣΣΔ της Βαλκανικής•

Επίσημος γλώσσα θά είναι ή Ελληνική καί Βουλγαρική• Το σύμφωνο αυτό διατυπώθηκε Ελληνικά καί Βουλγαρικά.

Πετρίτσι 12.4.1943
Για το ΚΚΕ Γιάννης Ιωαννίδης

Γιά το ΚΚΒ Ντούσαν Δασκάλωφ

Ή συμφωνία αυτή ανανεώθηκε κατά το πρώτο δεκαήμερο του 1944 διά της υπογραφής νέου εξωφρενικού συμφώνου μεταξύ Κάλτσεφ, εκπροσώπου της Βουλγαρίας καί του ΕΑΜ εκπροσωπουμένου διά του Ανδρέα Τζίμα εις Καρυδιές Εδέσσης. Το σύμφωνο έχει ούτω:

1. Αι έπαρχίαι Κιλκίς, Παιωνίας, Αλμωπίας, Εδέσσης, Εορδαίας Φλωρίνης καί Καστοριάς, εκχωρούνται άπό το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ώς ζώνη δράσεως του Σ.Ν.Ο.Φ (απελευθερωτικό μέτωπο Βουλγαρίας).

2. Το Σ.Ν.Ο.Φ έχει το δικαίωμα νά επεκτείνη την ακτίνα δράσεώς του καί εις άλλες νοτιότερες επαρχίες υστέρα άπό τήν έξασφάλησι πλήρους κυριαρχίας στίς ανωτέρω επαρχίες.

3. Ό Βουλγαρικός στρατός κατοχής της Μακεδονίας παίρνει τήν ύποχρέωσιν νά καταλάβη τά αστικά κέντρα Μακεδονίας υστέρα άπδ τήν άναχώρησι τών Γερμανών καί τήν παράδοσιν τούτων εις τάς αρχάς του ΕΑΜ.

4. Αποφασίζει άπό κοινού ΕΑΜ καί ΣΝΟΦ τήν δημιουργίαν αυ-τονόμου Μακεδόνικου Κράτους Σοβιετικής Ενώσεως, τό όποιον θά ζητήση νά μπή κάτω άπό τήν προστασίαν της Ρωσίας.

Διά τήν ένίσχυσιν ΕΑΜ-ΣΝΟΦ, αναλαμβάνεται ή ύποχρέωσις της πλαισιώσεως ίδρυθησομένης εις Κάϊμακ-Σαλάν, Διεθνούς μεραρχίας διά Βουλγάρων αξιωματικών καί εφοδιασμού ταύτης διά πυρομαχικών.

Νά φροντίσουν οι Βούλγαροι διά τήν κατασυκοφάντησιν παντός δυναμικού εθνικιστικού στοιχείου παρά ταίς άρχαίς κατοχής ωστε νά μή άναπτυχθή εθνικιστική κίνησις.

Τέλος καθιερώθη κατά τήν σύσκεψιν τούτων ως σημαία της Σοβιετικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, ή Βουλγαρική τοιαύτη μέ άντίθετον φοράν τών χρωμάτων καί μέ αστέρα εις τό κέντρον. Τοιαύτη ήδη υψώθηκε εις τήν Άρδαίαν άπό τούς “Ελληνας του ΕΑΜ.

Ένας από τους λόγους που στα ιστορικά αρχεία του ΟΗΕ ο επονομαζόμενος εμφύλιος, αναφέρεται ως συμμοριτοπόλεμος (guerila conflict / war), είναι γιατί οργανώθηκε, άρχισε και τελείωσε με την συμμετοχή Ελληνικών, Βουλγαρικών και Αλβανικών δυνάμεων, πού εκπαιδεύονταν στην Γιουγκοσλαβία (σε έδαφος άλλου ξένου κράτους),κατά του (νομίμου) στρατού της Ελλάδος.

 

για μακεδονια

 

για μακεδονια

 https://ift.tt/2z1YRS8


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - 1ki1news

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου