Στην δημοσιότητα οι κρατικές ενισχύσεις σε αγρότες και όχι μόνο


14.11.2016 

Στην δημοσιότητα οι κρατικές ενισχύσεις σε αγρότες και όχι μόνο
Σε δημόσια προσβάσιμο διαδικτυακό ιστότοπο θα αναρτώνται συνοπτικές πληροφορίες για χορηγηθείσες μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις, μετά την 1η Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την υποχρέωση διαφάνειας, όπου τίθεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επωνυμία και το ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης.
 
Όπως σημειώνεται σχετικά, η συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.
 
Τα ως άνω απαιτούμενα στοιχεία καταχωρούνται στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα από τις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, με βάση τα στοιχεία που τους παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επικυρώνονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. Οι χρήστες του συστήματος ορίζονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, μετά από αίτηση της Αποκεντρωμένης Μονάδας.
 
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», το οποίο αναρτήθηκε από τις 11 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα της Βουλής.
 
Η αιτιολόγηση
 
Αναλυτικότερα, πρόκειται το άρθρο 45 του δεύτερου μέρους του εν λόγω σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών και η αιτιολογική έκθεση αναφέρει τα εξής:
 
«Προστίθεται νέα υποπαράγραφος Β.11 στην παράγραφο Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107).
 
Βάσει του ισχύοντος ενωσιακού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η ύπαρξη διαφάνειας είναι ουσιώδης για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπάγεται βελτίωση της συμμόρφωσης, ενίσχυση της λογοδοσίας και, εντέλει, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.
 
Ενδεικτικά, ως προς το ως άνω πλαίσιο, αναφέρονται:
 
Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός).
 
Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1388/2014 (Απαλλακτικός Κανονισμός για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια).
 
Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 702/2014 (Απαλλακτικός Κανονισμός για την Γεωργία).
 
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς της Γεωργίας και Δασοπονίας στις αστικές περιοχές για το 2014-2020. Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον, το Πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία, καθώς και Κατευθυντήριες Γραμμές για κρατικές ενισχύσεις με σκοπό την διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η υποχρέωση δημοσιοποίησης σε διαδικτυακό τόπο συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους σχετικούς εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες, καθώς και οι σχετικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων».
 
Αλλαγές στον ΦΠΑ για αλιευτικά και άλλα πλοία
 
Στο νομοσχέδιο, επίσης, επαναδιατυπώνεται το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων, με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112.
 
Με την αναδιατύπωση αυτή προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης ώστε να εμπίπτουν στην απαλλαγή.

Επιπλέον, καταργείται η έκπτωση (30%) επί του Τέλους Παραμονής και Πλόων που προβλέπεται σήμερα για τα πλοία ολικού μήκους άνω των δώδεκα μέτρων εφόσον ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
 
Πρόκειται για το άρθρο 46 για το οποίο η αιτιολογική αναφέρει:
 
«1. Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία κατόπιν σχετικής έρευνας για ενδεχόμενη παράβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Pilot 3084/12/TAXU) με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας ΦΠΑ με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 148 της οδηγίας ΦΠΑ (αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου).
 
2. Η περίπτωση ια) της παραγράφου 1, καταργείται, καθώς οι απαλλαγές σε υποκείμενους στο φόρο που ασχολούνται με την αλιεία ανεξάρτητα από το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγονται, συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1. Η σπογγαλιεία συνεχίζει να περιλαμβάνεται στην απαλλακτική διάταξη, στα πλαίσια της αλιείας.
 
3. Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 παροχή έκπτωσης 30% στο τέλος παραμονής και πλόων που βαρύνει τα πλοία που ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια και αίρεται πιθανή παραβίαση του άρθρου 110 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρεται στην επιβολή συγκριτικά επαχθέστερης (εσωτερικής) φορολογικής επιβάρυνσης στα προϊόντα των άλλων κρατών - μελών (υπόθεση EU PILOT 8262/16/TAXU)».
 
Η ρύθμιση
 
Αναλυτικά το άρθρο 46 έχει ως εξής:
 
«Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 και κατάργηση διάταξης του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013
 
1. Η περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής
«α) Η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
αα) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα,
αβ) πλοία παράκτιας αλιείας,
αγ) πλοία που προορίζονται για διάλυση,
αδ) πολεμικό πλοία και πλοία του Δημοσίου,
αε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής.
Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.
Απαλλάσσονται επίσης η παράδοση και εισαγωγή αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής.
Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτωσης (αα), ως πλοία που προορίζονται για την ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε [καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και
(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης (ϋ).»
 
2. Η περίπτ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» ( καταργείται.
 
3. Η παρ. 3 του άρθρου δεκάτου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256) καταργείται.
 
Οι λοιπές ρυθμίσεις
 
Στο νομοσχέδιο υπάρχουν ακόμη διατάξεις σχετικά με τις οποίες:
-Μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/17/ΕΕ, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.
-Επιμηκύνεται ο χρόνος της αναστολής της άσκησης της ποινικής δίωξης των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, καθώς και των μελών της Ομάδας Υποστήριξης αυτής.
-Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4370/2016 (σχετικά με τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων και εγγύησης καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών), του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων) και του ν. 4261/2014 (σχετικά με τη πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία αυτών και των επιχειρήσεων επενδύσεων).
-Ρυθμίζονται θέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
-Ορίζεται ότι, για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τον Εμπειρογνώμονα που καλούνται από το εξωτερικό, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης με κάθε μεταφορικό μέσο, ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού της περ. β' της κατηγορίας I της παρ. 1 του άρθρου 5 της Υποπαρ. Δ.9. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι ανωτέρω εξαιρούνται του ισχύοντος ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας,
-Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας συνεδριάζουν ως Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και για τις συνεδριάσεις αυτές λαμβάνουν τις αποδοχές της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4389/2016 (300 ευρώ ανά συνεδρίαση με ανώτατο ετήσιο όριο το 30% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου),
-Παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) να συστήσει τις Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Αρχής, να καθορίσει τη δομή, τις αρμοδιότητες και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας αυτής και των υπηρεσιών της, καθώς και τις οργανικές θέσεις αυτών, να προκηρύξει τις θέσεις των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης και των οργανικών μονάδων της, να επιλέξει αυτούς και να τοποθετήσει προσωπικό σε αυτές.
-Ορίζεται ότι ο Διοικητής της Αρχής (ή ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Ε. πριν την έναρξη λειτουργίας αυτής) δύναται να καθορίζει και να ανακαθορίζει το προτυπωμένο σήμα (λογότυπο), του οποίου μπορεί να κάνει χρήση η Αρχή.
 
Για περισσότερα:
 
 
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη:www.paseges.gr

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - 1ki1news

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου